Business Information Technology (BTECH) - Program Outcomes

Karen Scott
Business Information Technology Professor
253-840-8357
(PY) Program Coordinator

Amy Warren
BTECH Faculty / Program Coordinator
253-964-6431
(FS)

Tiffanie Maule
BTECH Instructor
253-840-8478
(PY)

Luann Wolden
Business Information Technology Professor
253-964-6642
(FS)